Noodsaaklike inligting / Necessary information

Kliek op die skakels, soos aangedui / Click on the links:

Vir Tariewe en Spesiale Aanbiedinge, kliek HIER. (Tariffs and specials)

Vir Padaanwysings, kliek HIER.(Directions)

Vir die uitsig, kliek HIER. (The View)

Vir ETES, kliek HIER. (Meals)

Só lyk dit binne die huis: Kliek HIER.(The inside of the house)

Vir FAQ – Vrae wat geleeld gevra word: Kliek HIER.

KONTAK ONS / Contact us: Kliek HIER.